Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Zpracování mezd a účetnictví

Vedení mzdové agendy jako specifické činnosti, může s ohledem na rozsah a způsob provozovaného zaměstnávání, dislokaci pracovišť, zvláštnosti zaměstnávání cizinců, potřebě řešit exekuční povinnosti zaměstnanců a dalších souvisejících komplikací, znamenat pro pracovní agenturu zátěž, která nemusí být ve všech souvislostech zvládána na potřebné úrovni. Složitost problematiky agenturního zaměstnávání spojená s rozsáhlými kompetencemi kontrolních orgánů může při zjištění chyb a nepřesností ve zpracování mzdové a personální agendy vést k nepříjemným důsledkům, které vedle případné finanční újmy mohou hrozit i pro podnikání fatálními důsledky. Proto se jeví v mnoha případech racionálním přenechání veškerých starostí o mzdy na úplný outsourcing mzdové agendy.

Pod pojmem mzdové agendy rozumíme zejména

- výpočet mezd dle předaných podkladů

- výpočet pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění

- výpočet odvodů záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti                                                                                                  

- přípravu příkazů k úhradě mezd a odvodů

- vedení mzdové agendy, tj. mzdových listů, prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti asistenci při kontrolách ČSSZ a zdravotních pojišťoven.

Na mzdovou agendu navazuje agenda personální, která je základním kamenem pro zpracování mezd. Personální údaje se neustále mění a i u jednotlivých zaměstnanců je třeba zapracovávat potřebné změny. Při zajišťování této činnosti provádíme též kontrolu pracovních smluv, jejich ukončování a všech k tomu potřebných podkladů a případně navrhujeme nápravu nedostatků nebo optimální postup.

Činnostmi zahrnovanými do vedení personální agendy mohou být

- vedení osobních údajů zaměstnanců

- zapracování dobrovolných srážek a spoření zaměstnanců                                                                                                  

- evidence daňových údajů

- evidence dovolených a její výpočet

- evidence náhrad na dovolenou a nebo nemoc

- vyhotovení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků

- zpracování a podání přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovny

Pokud zvažujete možnost zajistit si provádění výše popsaných agent dodavatelským způsobem, kontaktujte nás a společně se pokusíme nalézt model, který bude pro Vaši společnost optimální a který Vám budeme moci poskytnout.   

U menších pracovních agentur se jeví neekonomickým vytváření samostatných ekonomických útvarů, zejména s ohledem na počet zaměstnávaných osob a objemy fakturací. Proto bývá vhodnějším externí zpracovávání účetnictví a speciálně mzdové agendy. Jelikož provozujeme i vlastní agenturu práce, máme zkušenosti se zpracováním mzdové a personální agendy a můžeme Vám poskytnout kvalifikované zpracování

 • měsíčního výpočtu mezd,
 • výpočtu srážek daní a odvodů,
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech,
 • vystavování potvrzení při změně zaměstnání (zápočtový list)
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období
 • přihlášení, odhlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 • vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce či o pracovní činnosti
 • vyhotovení příkazů k úhradě mezd a zákonných odvodů v elektronické podobě
 • vystavování potvrzení příjmů zaměstnanců pro účely bankovních úvěrů, půjček
 • vystavování potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů (rekapitulace)

Vedle agendy mezd jsme schopni zajistit Vám k kompletní vedení účetnictví.