Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Slovník pojmů

Agentura práce - znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, nezávislou na veřejných orgánech, která poskytuje jednu nebo více služeb trhu práce. 
Předpis : čl.1 ods.1 úmluvy č.181

Informace o zaměstnanci - zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele.
Předpis : § 12 ods.2 z.č. 435/2004

Kontaktní místo veřejné správy -  Pověřeným kontaktním místem veřejné správy se rozumí kontaktní místo, s nímž Úřad práce uzavře dohodu o možnosti činit úkony jeho prostřednictvím  
Předpis : § 7a ods.2 z.č. 435/2004

Modrá karta  - Žádost o vydání modré karty je oprávněn podat cizinec, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a bude zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie.
Předpis : 42i z.č. 326/1999 Sb.

Mzdové nároky  : mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem nebo dohody o pracovní činnosti   
Předpis : § 3b z.č.118/2000

Nelegální práce :  výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah, výkon práce v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, výkon práce pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území ČR.
Předpis :  § 5 písm.e z.č. 435/2004

Obzvláště vykořisťující pracovní podmínky:  pracovní podmínky, včetně podmínek vyplývajících z diskriminace na základě pohlaví nebo jiné diskriminace, které jsou ve výrazném nepoměru k podmínkám oprávněně zaměstnaných pracovníků a které například ohrožují zdraví a bezpečnost pracovníků a které jsou v rozporu s lidskou důstojností.
Předpis : čl.2 písm.i směrnice EU 2009/52/ES

Platební neschopnost zaměstnavatele : jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice, nebo u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, kdy byl prohlášen za platebně neschopného u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie
Předpis : § 3c z.č.118/2000

Povolání : standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.
Předpis : § 5 písm.f z.č. 435/2004

Právo na zaměstnání :  je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu (dále jen „zaměstnání“), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.
Předpis :  § 10 z.č. 435/2004

Přechodný pobyt :  Cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, stanoví-li tak přímo použitelný právní předpis Evropských společenství a není-li v souladu s tímto právním předpisem mezinárodní smlouvou nebo nařízením vlády  stanoveno jinak, stanoví-li tak v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství mezinárodní smlouva nebo vláda svým nařízením,  je-li občanem Evropské unie.
Předpis : § 18 z.č. 326/1999 Sb.

Rozhodná částka (pro přiznání náhrady mzdy) :  vyhlašuje a zveřejňuje ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu.
Předpis :  § 5 odst.2 z.č.118/2000

Rozhodné období (pro přiznání náhrady mzdy) :  kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci.
Předpis :  § 3a z.č.118/2000

Soustavná příprava na budoucí povolání :  doba denního studia na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké škole, a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo akademického roku.
Předpis :   § 5 písm.d z.č. 435/2004

Státní příslušník třetí země : každá osoba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy a která není osobou požívající práva Společenství na volný pohyb ve smyslu čl. 2 bodu 5 Schengenského hraničního kodexu     čl.2 písm.a směrnice EU 2009/52/ES
 
Uchazeč o zaměstnání :  Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání 
Předpis :  § 24 ods.1 z.č. 435/2004

Vhodné zaměstnání :  vhodným zaměstnáním je zaměstnání, které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.
Předpis :  § 20 ods.1 z.č. 435/2004

Volná pracovní místa :  Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce.
Předpis : § 35 ods.1 z.č. 435/2004

Zájemce o zaměstnání :  zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce
Předpis : § 22 ods.1 z.č. 435/2004

Zákaz zprostředkování formou dočasného přidělení :  Agentura práce nemůže pro cizince (§ 85 zákona) zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele [§ 14 odst. 1 písm. b) zákona] pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou  a prací, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.  
Předpis :  § 1 nařízení vlády č. 64/2009 Sb.

Zaměstnanec :  fyzická osoba, s níž zaměstnavatel sjednal pracovní poměr, dohodu o provedení práce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem  nebo dohodu o pracovní činnosti 
Předpis :  § 3a z.č.118/2000

Zaměstnanecká karta : Zaměstnaneckou kartou se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva podle odstavce 7. Cizince, u kterého je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání nebo který je uveden v § 98 zákona o zaměstnanosti, opravňuje zaměstnanecká karta k pobytu na území za účelem zaměstnání
Předpis : § 42g z.č. 326/1999 Sb.

Závislá práce : za závislou práci podle § 2 ZP se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti  
Předpis : §  307a  z.č. 262/2006 Sb.

Zpracování osobních dat :  znamená sběr, uchování, kombinaci, sdělení nebo jakékoli jiné použití informací týkajících se určitého nebo identifikovatelného pracovníka.
Předpis :  čl.1 ods.3 úmluvy č.181

Zprostředkování zaměstnání : Zprostředkováním zaměstnání se rozumí vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen „uživatel“), a též  poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
Předpis :  § 14 ods.1 z.č. 435/2004