Agenturní zaměstnání, pracovní agentury a legislativa ČR

Druhy činností - Outsourcing

Outsourcing  znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy. Typicky se jedná o činnosti jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti.

Často se pojem outsourcing zaměňuje za offshoring  nebo outplacement (doslova "vymístění"). Zatímco outsourcingem se rozumí vyvedení činnosti na třetí stranu, offshoring znamená přesun výroby do zahraničí bez ohledu na to, zda výrobu provádí jiná firma nebo jde pouze o přestěhování vlastní továrny. Pro přemístění výroby do zahraničí se někdy používá termín offshore outsourcing, ale stačí mluvit o outsourcingu, protože pro firmu není rozhodující, kam je činnost převedena, ale za jakých podmínek (zejména cenových) je vykonána.

Outsourcing znamená uskutečňování činností prostřednictvím jiných subjektů (firem). Metoda outsourcingu se provozuje již od sedmdesátých let a v letech osmdesátých se stala pro mezinárodní koncerny, součástí podnikových procesů pro vybrané podpůrné oblasti. V České republice máme dlouhodobou tradici v poskytování outsourcingu. Fungují tak mj. některé závodní jídelny, které využívají služeb outsourcingových společností, v oblasti IT využívají outsourcing společnosti, které poznaly, že vlastní vývoj a údržba jejich informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná.

Firmy, specializující se na daný obor, mají zpravidla mnohem proškolenější a v dané problematice zkušenější pracovníky. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší. Zajišťování služeb pomocí outsourcingu je celosvětově zvyšujícím se trendem.

Outsourcing je převzetí kompletní odpovědnosti za ucelenou část aktivit společnosti zákazníka. Organizace outsourcingu v podniku předpokládá převod podnikových činností na outsourcingovou společnost a výkon těchto činností na základě smlouvy o dílo. Převod na outsourcing jednoho nebo více druhů činností společnosti umožňuje dosáhnout finanční úspory a přispívá ke zvýšení provozní kapacity podniku. Hlavním úkolem, který se snaží zákazník řešit prostřednictvím outsourcingu, je zlepšení kvality obchodních procesů a snížení nákladů.

Outsourcing lze rozlišovat ve dvou kategoriích a to outsourcing výroba a outsourcing podnikových procesů. Outsourcingem výroby se rozumí převod na externího dodavatele výrobní funkce nebo části úkolů spojených s výrobou. Tento typ lze rozlišovat ve formě outsourcing výrobních operací, u kterého se na dodavatele přenášejí výrobní proces, doprava, příprava k výrobě a opravy zařízení, a outsourcing polotovarů a komponentů, kdy na externí firmu se přenášejí výrobní úkoly a operace, přičemž montážní zařízení je na straně klienta. Pod outsourcingem podnikových procesů lze chápat zajišťování vedení specializovaných agend jako mzdové agendy, kompletu účetnictví, školení zaměstnanců apod.